// گزیده های معارفی / لطایف

خوش‌خويي عامل از بين رفتن گناهان

عنوانخوش‌خويي عامل از بين رفتن گناهان
متناز بزرگي سؤال شد: آن چيست كه گناهان را نابود مي‌كند همچنان‌كه آفتاب يخ را؟ گفت: خوي نيكو.
منبعبازنويسي كيمياي سعادت
نويسندهمنوچهر دانش‌پژوه
ناشراهل قلم
محل چاپتهران
سال چاپ1381
نوبت چاپاول
صفحه119

/// آخرین گزیده‌ها