// گزیده های معارفی / لطایف

بزرگ‌ترين و ارزشمند‌ترين خوشبختي

عنوانبزرگ‌ترين و ارزشمند‌ترين خوشبختي
متناز فنا خسرو حكيم بزرگ، سؤال شد: سعادت بزرگ در چيست؟ پاسخ داد: اول، ايمني از آفت‌ها؛ دوم، نيكي كردن؛ سوم، دوري كردن از بدي‌ها.
منبعاندرز حاكمانه
نويسندهعلي اكبر احمدي داراني
ناشراهل قلم
محل چاپتهران
سال چاپ1381
نوبت چاپاول
صفحه66

/// آخرین گزیده‌ها