// گزیده های معارفی / لطایف

راه خوش‌بختي فرزند

عنوانراه خوش‌بختي فرزند
متناز سقراط حكيم سؤال شد كه خوشبختي فرزند در چيست؟ گفت: در آن است كه دل پدر را نگاه دارد زيرا هيچ كس نمي‌خواهد كسي برتر از خودش گردد مگر پدر كه علم و خرد و نيكي فرزندش را بيشتر از خود مي‌خواهد و پيوسته رنج‌ها را بر خود هموار مي‌كند تا فرزندش به آسايش و نيك‌نامي برسد.
منبعاندرز حاكمانه
نويسندهعلي اكبر احمدي داراني
ناشراهل قلم
محل چاپتهران
سال چاپ1381
نوبت چاپاول
صفحه48

/// آخرین گزیده‌ها