// گزیده های معارفی / کلمات قصار

تأثير ميزان شوق و محبت در وصال به دوست

عنوانتأثير ميزان شوق و محبت در وصال به دوست
متنحال باطن، قوت محبّت است كه هر چند محبّت قوي‌تر، شوق بيشتر و هر چند شوق غالب‌تر،‌ رنج راه كمتر. راه دراز با شوق كوتاه گردد و راه كوتاه،‌ بي شوق دراز گردد. همچانكه ضيق(*) مجلس با محبّت فراخ گردد و همه دنيا بي محبّت تنگ گردد. آن‌كه او را شوق نيست، بر قدم رود و آن‌كه او را شوق است، بر دل رود. سير اقدام(*) با سير قلوب برابر نباشد.
منبعشرح تعرف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
ناشراساطير
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد3
صفحه1094
گردآورندهمحمد روشن

/// آخرین گزیده‌ها