// گزیده های معارفی / لطایف

سفارش بر عدم غرور به مال

عنوانسفارش بر عدم غرور به مال

متنشخصي از يكي از حكيمان موعظه‌اي خواست، وي گفت: چهل كتاب در حكمت نوشتم و از آنها بهره‌ور نشدم، چهل كلام از آنها انتخاب كردم، از آن نيز بهر‌ه‌اي به دست نياوردم. آن‌گاه چند كلمه از آن برگزيدم و آنچه مي‌جستم، در آنها يافتم؛ يكي آنكه به مال مغرور مشو اگرچه بسيار بود؛ زيرا عاقبت پايمال حوادث روزگار شود. ديگر آنكه اسرار نهان خود را با هيچ دوست در ميان نگذار؛ زيرا بسيار اتفاق مي‌افتد كه در دوستي خلل افتد و به دشمني تبديل شود و ديگر آنكه از فضولي گريزان باش و به آنچه براي تو ضروري است، دست آويز!

منبعبازنويسي بهارستان
صفحه48 و 49

/// آخرین گزیده‌ها