// گزیده های معارفی / شعر

در ارزش و عظمت عشق

عنواندر ارزش و عظمت عشق
شعربهترين چيز رسيدن به نگاهي است كه از حادثه عشق تر است
شاعرسهراب سپهري
نوع شعربخشي از شعر نو
منبعهشت كتاب
نويسندهسهراب سپهري
ناشرشقايق
سال چاپ1389
جلد2
صفحه372

/// آخرین گزیده‌ها