// گزیده های معارفی / شعر

در توصيف نغمه‌هاي «ني» و دلتنگي‌هاي انسان از دوري خدا

عنواندر توصيف نغمه‌هاي «ني» و دلتنگي‌هاي انسان از دوري خدا
شعرز نغمه تا خدا يك كوچه راه است
 • بر اين حرف بلندم ني گواه است
 • به حق از تنگناي ني رسيدم
 • خوشا ملكي كه اينش شاهراه است
 • همه سرّ اناالحق مي‌سرايد
 • ندانم آب اين ني از چه چاه است
 • نوايش گوش را تنگ شكر كرد
 • دهان ني كه را تا بوسه‌گاه است
 • نواي عود در طاعت گدازي
 • به آتشدستي برق نگاه است
 • مشو از كاسه طنبور غافل
 • كه لبريز از شراب عقل كاه است
 • بكش دست نوازش بر سر چنگ
 • كه لوح سينه‌ام پر مدّ آه است
شاعرصائب تبريزي
نوع شعرغزل
منبعديوان صائب تبريزي
صفحه349

/// آخرین گزیده‌ها