// گزیده های معارفی / شعر

آثار بي توجه خواندن قرآن

عنوانآثار بي توجه خواندن قرآن
شعرور بخواني صد صُحُف بي سَكته‌ اي
  • بي قَدَر يادت نماند نُكته اي
شاعرمولوي
نوع شعربيتي ازمثنوي
منبعمثنوي معنوي
صفحه885

/// آخرین گزیده‌ها