// گزیده های معارفی / شعر

ترغيب به زندگي خالصانه

عنوانترغيب به زندگي خالصانه
شعريك دو نفس خوش زن و جاني بگير
  • خرقه درانداز و جهاني بگير
شاعرحكيم نظامي
نوع شعرمثنوي
صفحه90

/// آخرین گزیده‌ها