// گزیده های معارفی / داستان

حقوق اندك وزيران كابينه در دولت شهيد رجايي

عنوانحقوق اندك وزيران كابينه در دولت شهيد رجايي
خلاصهدر دولت شهيد رجايي براي هر وزيري هفت هزار تومان حقوق تعيين شد كه بسيار اندك بود، وقتي بعدها ديدند خيلي كم است دو هزار تومان افزودند.
حكايتدر اولين جلسه هيئت دولت كه به رياست آقاي رجايي تشكيل شد ايشان بحثي را در مورد ميزان حقوق وزيران به ميان كشيد و پس از تبادل و نظر تصميم نهايي خودش را بر مبناي پرداخت ماهيانه هفت‌هزار تومان حقوق به وزرا اعلام كرد كه اين مبلغ در سطح حقوق يك كارمند متوسط بود. دوستان چيزي نگفتند تا اينكه پس از گذشت چند ماه تدريجاً زمزمه‌هايي شروع شد كه اين حقوق كفاف زندگي وزراء را كه اكثراً عائله‌مند بودند و مي‌بايستي از اين مبلغ اجاره منزل را بپردازند نمي‌كند اما بدليل حيائي كه از ايشان داشتند كسي چيزي نمي‌گفت. برخي از دوستان ترجيح دادند مسئله را بمن منتقل كنند آنها مي‌گفتند حقيقتاً قضيه اينطوري است و نمي‌رسد. من هم كه نظر دوستان را داشتم به آقاي رجايي مسئله را منتقل كردم و گفتم نظر برخي از دوستان و خود من هم اين است كه اين حقوق كفاف زندگي متوسط ما را هم نمي‌كند از آنجا كه ايشان يك فرد منطقي بود. وقتي ديد قضيه تقريباً حالت عمومي بخود گرفته است قبول كرد و دوهزار تومان ديگر به حقوق وزراء اضافه كند اين در حالي بود كه در آن زمان سقف حقوق وزراء بيشتر از پانزده هزار تومان بود ولي هدف آقاي رجايي اين بود كه وزراي كابينه‌اش يك زندگي متوسطي در حد همه مردم و كارمندان دولت داشته باشند.
شخصيتشهيد محمدعلي رجايي
راويسيد‌علي اكبر پرورش
راويسيد‌علي اكبر پرورش
منبعسيره شهيد رجايي
نويسندهغلامعلي رجايي
ناشرنشر شاهد
محل چاپتهران
سال چاپتابستان 1378
نوبت چاپسوم
صفحه557

/// آخرین گزیده‌ها