عباس پسنديده

تحصیلات حوزوی: دكتري
تعداد پژوهش‌ها: 4

حسين جعفري

تحصیلات حوزوی: اشتغال به سطح 3
تعداد پژوهش‌ها: 2

حميد رضا جوان

تحصیلات حوزوی: خارج
تحصیلات دانشگاهی: مهندسي ساختمان
تعداد پژوهش‌ها: 1

شكيبا سادات جوهري

تحصیلات دانشگاهی: پرستاري
تعداد پژوهش‌ها: 2

مريم حايك

تحصیلات دانشگاهی: علوم سياسي
تعداد پژوهش‌ها: 2

تقي پورمتقي

تحصیلات حوزوی: ادبيات علوم قرآني و حديث
تعداد پژوهش‌ها: 1

زينب جعفري

تحصیلات دانشگاهی: روانشناسي باليني
تعداد پژوهش‌ها: 1

قدسيه جوانمرد

تحصیلات دانشگاهی: مترجمي انگليسي
تعداد پژوهش‌ها: 1

علي حائري

تحصیلات دانشگاهی: روانشناسي
تعداد پژوهش‌ها: 1

محمد حسني

تحصیلات دانشگاهی: مكانيك ـ مهندسي طراحي جامدات
تعداد پژوهش‌ها: 2