سيد محمد عارف حسيني

تحصیلات حوزوی: فقه و اصول
تحصیلات دانشگاهی: علوم سياسي
تعداد پژوهش‌ها: 3

حميدرضا حق شناس

تحصیلات حوزوی: خارج
تحصیلات دانشگاهی: علوم قرآن و حديث
تعداد پژوهش‌ها: 1

محمدباقر حيدري

تعداد پژوهش‌ها: 1

مهدي خليليان

تعداد پژوهش‌ها: 1

محمدحسين رحيميان

تحصیلات حوزوی: قرآن و علوم حديث
تعداد پژوهش‌ها: 1

اقبال حسيني نيا

تحصیلات حوزوی: تفسير و علوم قرآن
تحصیلات دانشگاهی: ادبيات عرب
تعداد پژوهش‌ها: 1

وحيد حياتي

تحصیلات دانشگاهی: تهيه كنندگي تلويزيون
تعداد پژوهش‌ها: 1

جعفر خان (رضي خان)

تحصیلات دانشگاهی: قرآن و حديث
تعداد پژوهش‌ها: 3

محمد حسين رحمانيان

تحصیلات دانشگاهی: مديريت بازرگاني
تعداد پژوهش‌ها: 1

مهدي رشكياني

تعداد پژوهش‌ها: 5