علي كاملي

تحصیلات دانشگاهی: زبان و ادبيات فارسي
تعداد پژوهش‌ها: 3

مجيد محبوبي ورجوي

تعداد پژوهش‌ها: 2

محمد مرتضوي

تحصیلات حوزوی: كلام شاخه مذاهب اسلامي
تعداد پژوهش‌ها: 4

شهاب الدين مشايخي راد

تحصیلات حوزوی: فقه عمومي
تحصیلات دانشگاهی: علوم تربيتي
تعداد پژوهش‌ها: 1

مهدي معجزاتي

تعداد پژوهش‌ها: 1

ابراهيم كاملي خلجي

تحصیلات دانشگاهی: علوم قرآن و حديث
تعداد پژوهش‌ها: 3

حجت الله محمد شاهي

تحصیلات دانشگاهی: حقوق
تعداد پژوهش‌ها: 1

فاطمه سادات مريدي

تحصیلات دانشگاهی: علوم تربيتي
تعداد پژوهش‌ها: 3

محمود مطهري نيا

تحصیلات دانشگاهی: تاريخ تشيع
تعداد پژوهش‌ها: 4

سيد محمد مكتبي

تحصیلات دانشگاهی: علوم اجتماعي
تعداد پژوهش‌ها: 1