علي باباجاني وفسي

تحصیلات دانشگاهی: ادبيات
تعداد پژوهش‌ها: 2

حسين بافكار

تحصیلات دانشگاهی: برنامه ريزي جغرافياي روستايي
تعداد پژوهش‌ها: 1

محمدسهيل بهرام نسب

تحصیلات حوزوی: اتمام پايه 8 حوزه
تعداد پژوهش‌ها: 2

اعظم بابايي

تحصیلات دانشگاهی: زبان و ادبيات فارسي
تعداد پژوهش‌ها: 3

محمدحسن باجلان

تحصیلات دانشگاهی: حقوق قضايي
تعداد پژوهش‌ها: 2

رضا باقي زاده

تعداد پژوهش‌ها: 3

مريم بيدگلي

تحصیلات دانشگاهی: علوم سياسي
تعداد پژوهش‌ها: 3