محمد كاظم جعفرزاده فيروزآبادي

تحصیلات دانشگاهی: معارف اسلامي و فلسفه و كلام

زينب جعفري

تحصیلات دانشگاهی: روانشناسي باليني
تعداد پژوهش‌ها: 1

قدسيه جوانمرد

تحصیلات دانشگاهی: مترجمي انگليسي
تعداد پژوهش‌ها: 1

حسين جعفري

تحصیلات حوزوی: اشتغال به سطح 3
تعداد پژوهش‌ها: 2

حميد رضا جوان

تحصیلات حوزوی: خارج
تحصیلات دانشگاهی: مهندسي ساختمان
تعداد پژوهش‌ها: 1

شكيبا سادات جوهري

تحصیلات دانشگاهی: پرستاري
تعداد پژوهش‌ها: 2