محمد حسين فرج نژاد

تحصیلات حوزوی: فلسفه - اديان
تحصیلات دانشگاهی: اقتصاد و معارف
تعداد پژوهش‌ها: 2

مرضيه فرجيان شوشتري

تحصیلات دانشگاهی: دانشجوي كارشناسي - رشته علوم قران و حديث
تعداد پژوهش‌ها: 2

فرحناز فردوسيان

تحصیلات دانشگاهی: جانعه شناسي
تعداد پژوهش‌ها: 1

علي ياور فصيحي

تحصیلات حوزوی: فقه و اصول
تحصیلات دانشگاهی: مديريت
تعداد پژوهش‌ها: 3

اعظم فرجامي

تحصیلات دانشگاهی: دانشجوي دكتري - الهيات علوم قران و حديث
تعداد پژوهش‌ها: 3

ليلا فرخي

تحصیلات دانشگاهی: علوم سياسي
تعداد پژوهش‌ها: 1

روزبه فروتن پي

تحصیلات دانشگاهی: ادبيات فارسي
تعداد پژوهش‌ها: 3

محمدجواد فلاح

تحصیلات حوزوی: فقه و اصول
تحصیلات دانشگاهی: معارف اسلامي
تعداد پژوهش‌ها: 3