محمدتقي آخوندزاده
نام پدر: محمدعلي محل صدور: قم ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 1

/ کتاب


پرتگاه سقوط (آسيب شناسي بزهكاري نوجوان و جوان)

عملي كه بر خلاف امور عادي و جاري هر جامعه اي باشد و منجر به مجازات شود، جرم ناميده مي شود. به ديگر بيان، اقدام به عملي كه بر خلاف موازين، مقررات، قوانين و معيارهاي ارزش فرهنگي هر جامعه باشد. بزهكاري ...