// پژوهشگر/ علي آقاپور


علي آقاپور
نام پدر: همت علي محل صدور: ماكو ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 9

/ کتاب


هنجارشكني در رسانه‌هاي جمعي

تبديل مدل هاي سنتي ارتباط به مدل هاي جديد آن، پيامدهايي مثبت و منفي داشته است. تقويت پيامدهاي مثبت و كاستن از پيامدهاي منفي اين مدل ها و رسانه هايي كه از آنها براي اين گونه ارتباط ها استفاده مي شود، ...


/ نگاشته‌ها


. شناسايي گروه هاي مرجع در ايران

 • موضوع: گروه مرجع
 • سال نشر: 1382
 • نوع: کتاب

طرح راهاكارهاي مطلوب تبليغات مذهبي

 • موضوع: اجتماعي- فرهنگي
 • سال نشر: 1382
 • نوع: کتاب

بررسي نابرابري ها آموزش در ايران

 • موضوع: اجتماعي
 • سال نشر: 1385
 • نوع: مقاله

ارزيابي وضعيت فرهنگي ايران

 • موضوع: فرهنگي
 • سال نشر: 1383الي 84
 • نوع: کتاب

.تبيين هاي سياسي انقلاب اسلامي

 • موضوع: انقلاب
 • سال نشر: 1383
 • نوع: مقاله

اشيار و ماهيت اجتماعي آن

 • موضوع: اجتماعي
 • سال نشر: 1383
 • نوع: مقاله

بررسي تحقق عدالت اجتماعي در ايران (پايان نامه)

 • موضوع: اجتماعي- اقتصادي
 • سال نشر: 1384
 • نوع: کتاب

.نقد و ارزيابي كتاب مقدمه اي بر انقلاب اسلامي

 • موضوع: انقلاب
 • سال نشر: 1383
 • نوع: مقاله