عسگري اسلامپور كريمي
نام پدر: رجبعلي محل صدور: بابل ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 17

/ کتاب


محيط زيست در اسلام

اين اثر، پژوهشي است درباره «اسلام و محيط زيست» كه در شش فصل تنظيم شده است: فصل اول در بيان كليات است. در اين فصل، ضرورت بحث از محيط ‌زيست، بحران محيط‌ زيست در جهان امروز، مفهوم محيط‌ زيست و انواع ...


/ نگاشته‌ها