// پژوهشگر/ زهرا تشكري


زهرا تشكري
نام پدر: عباسعلي محل صدور: آبادان ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 2

/ کتاب


زمزمه تحول (ويژه‌نامه نوروز)

نبض باغچه مي تپد و درختان به ميلادي دوباره فرا خوانده مي شوند. زمين، بار سنگين خويش را وامي نهد و آسمان، خورشيد بي دريغش را ارزاني زمين مي كند ... و بهار مي آيد.
آري، مي آيد و هميشه ناگهان مي آيد؛ ...

گوهر عفاف

زن به عنوان نيمي از پيكره اجتماع و مربي نسل آينده، تا مادامي كه در سنگر حجاب و تقواست و حجاب همچون سپري در اختيار زن مسلمانِ ايراني است، چنگال توطئه هاي ضد انساني به وي نمي رسد و وزش هواي آلوده و ...