// پژوهشگر/ مجيد خبازي


مجيد خبازي
نام پدر: حسينعلي محل تولد: كاشان محل صدور: كاشان ملیت: ايراني دین: اسلام

تعداد آثار: 5

/ کتاب


راهبرد رسانه (4) رهيافتي نظري بر كاركردها و نقش رسانه ملي در جهاد اقتصادي

«راهبرد رسانه» عنوان مجموعه كتاب‌هايي است كه با بررسي مهم‌ترين موضوع‌هاي مورد نياز رسانه از نگاه راهبردي، نتيجه ديدگاه‌هاي كارشناسي را در قالب راهبردها و سياست‌هاي اجرايي به مديران و برنامه‌سازان ...

رهيافت (4) - ايده‌هايي براي طرح موضوع سال

در عصر كنوني، علاوه بر كاركردهايي كه براي رسانه‌ها مي‌شناسيم، بسته به متغيرهاي مختلف زماني و مكاني و همچنين بستر و فضاي شكل‌گيري و فعاليت آنها، رسالت‌ها و مأموريت‌هاي مختلفي براي آنها تعريف ...

رسانه ملي و فرهنگ ؛راهبردها،سياست ها و محورهاي برنامه سازي

مقام معظم رهبري در آغاز سال 1393 به روال سال‌هاي پيش موضوعي را به عنوان موضوع سال اعلام كردند تا زمينه‌اي شود براي عزم و همت و همكاري و هماهنگي مردم و مسئولان براي رسيدن به هدفي ديگر از سلسله اهداف ...

شادي و رسانه(مباني، آسيب‌ها و راهكارها)

شادي و نشاط، از جمله حالت‌هاي فراگير شخصيت انسان است كه بر نگرشها، باورها، احساسات و رفتار او تأثير بسيار شگرفي ميگذارد و مي‌تواند همه جنبههاي شخصيت او را در حال و آينده، دستخوش تغيير و تحول كند. ...

رهيافت (ايده‌هاي برنامه‌سازي در موضوع «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي»)

بي شك مديريت كلان يك جامعه، عاليترين سطح مديريت است كه هر يك از كار ويژه‌هاي مديريتي همچون برنامهريزي، سازماندهي، تصميمگيري، نظارت و كنترل را در حد بسيار زيادي از اهميت قرار مي‌دهد. در اين مقدمه، ...