فاطمه السادات علوي
نام پدر: سيد عبدالهادي محل صدور: كويت دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 10

/ کتاب


راهبري و مديريت بهره گيري از اينترنت

با توجه به قابليت‌هاي موجود در اينترنت، براي ارتقاي دانش و فن‌آوري و به دنبال آن، دست‌يابي به رشدي پايدار و ريشه‌كني فقر در سطوح ملي و جهاني، بهره‌مندي اثرگذار از اين پديده نوظهور، يكي از عمده‌ترين ...


/ نگاشته‌ها