ابوالحسن حسني جبل كندي
نام پدر: عين الله محل صدور: اروميه ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 32

/ کتاب


سيطره دين بر ساحت دنيا

دين شامل باورهاست و به هر حال، باورها، بر تصميم ها سيطره دارند، ولي برخي، قلمروهايي از زندگي انسان را از سيطره دين بيرون گذاشته اند. اين گروه معتقدند زندگي انسان دو جنبه دارد؛ جنبه اي از آن به همين ...

ولايت در انديشه سياسي اسلام

در اين نوشتار به منظور تبيين نظريه انتصابي، پس از بيان مفهومي ولايت و بررسي مبادي پژوهش در ابعاد خداشناسي و انسان شناختي، به ضرورت بررسي موضوع اشاره شده و آن گاه چگونگي ولايت انتصابي تحليل شده است. ...

آموزههاي سياسي قرآن

با ژرف نگري در معارف قرآن، آموزه هايي اساسي را در حوزه هاي فلسفه سياسي، علم سياست و فقه سياسي مي توان يافت. پردازش و طراحي نظام معرفت سياسي بر اساس قرآن كريم، به كار تخصصي و تفصيلي نياز دارد. در اين ...


/ نگاشته‌ها


نگاهي به ميراث منطقي سينوي

 • موضوع: منطق
 • نوع: کتاب

مطالعات كاربردي مباحث فلسفي (سياست)

 • موضوع: فلسفه، فلسفه سياسي
 • نوع: کتاب

سيطره دين بر ساحت دنيا

 • موضوع: كلام، فلسفه سياسي
 • سال نشر: 1382
 • نوع: مقاله

نقدي بر قرارداد حدوث عالم طبيعت

 • موضوع: فلسفه علم
 • سال نشر: 1380
 • نوع: مقاله

مسئله شناسي نسبت دين و فلسفه

 • موضوع: فلسفه
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

سيطره دين بر ساحت دنيا

 • موضوع: كتاب
 • سال نشر: 1383
 • نوع: کتاب

نياز بشر به دين

 • موضوع: كتاب
 • سال نشر: 1383
 • نوع: کتاب

نقد قرار دادگرايي بو ير

 • موضوع: ترجمه ، ذهن
 • نوع: مقاله

نياز بشر به دين

 • موضوع: كلام
 • نوع: کتاب

اسماء الحسني(سطح نوجوان)

 • موضوع: كلام
 • نوع: کتاب

ولايت در انديشه سياسي اسلام

 • موضوع: كلام، فلسفه سياسي
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

رئاليسم چيست؟ (ترجمه)

 • موضوع: فلسفه علم
 • نوع: مقاله

هويت علم ديني

 • موضوع: فلسفه، كلام، فلسفه كلام
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

ولايت در انديشه سياسي اسلام

 • موضوع: كتاب
 • سال نشر: 1383
 • نوع: کتاب

رئاليسم چيست

 • موضوع: ترجمه، ذهن
 • نوع: مقاله

منابع معرفتي تفسير قرآن

 • موضوع: تفسير
 • نوع: کتاب

آموزه هاي سياسي قرآن

 • موضوع: تفسير
 • نوع: کتاب

مجموعه مقالات تفسير سياسي قرآن

 • موضوع: تفسير
 • نوع: کتاب

مقدمه اي بر ادله فيزيك حدوث عالم طبيعت

 • موضوع: فلسفه
 • سال نشر: 1377
 • نوع: مقاله

مباني مردم سالاري ديني در نظام ولايي

 • موضوع: فلسفه سياسي
 • سال نشر: 1383
 • نوع: مقاله

چگونه از دين دفاع كنيم

 • موضوع: كلام، فلسفه علم
 • سال نشر: 1382
 • نوع: مقاله

چگونه از دين دفاع كنيم

 • موضوع: رواق انديشه
 • نوع: مقاله