// پژوهشگر/ سيده صديقه حسيني


سيده صديقه حسيني
نام پدر: سيد كاظم محل صدور: تهران ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 3

/ کتاب


نقش رسانه در ارتقاي توليد ملي و توسعه‌يافتگي

در پژوهش حاضر، نقش ابزارهاي ارتباطي، به ويژه صدا و سيما، در نهادينه‌سازي فرهنگ توليد و خودكفايي بررسي مي‌شود. در اين زمينه رسانه‌ها داراي قدرت نامحدودند و از سوي ديگر مي‌توانند بر فرآيند كنش ...

كاركرد رسانه در نهادينه‌سازي اخلاق سياسي

جايگاه اخلاق در نظام اجتماعي از ديرباز مورد توجه و امعان نظر متفكران و انديشمندان اجتماعي و مكاتب گوناگون الهي و بشري قرار داشته است و اخلاق به مثابه چارچوب هنجارهاي بنيادين حيات بشري از جمله مقولاتي ...

اهداف فرهنگي در جنگ نرم رسانه‌اي (رسانه ملي و الگوها)

جنگ نرم با پشتوانه قدرت نرم انجام مي‌گيرد. بنابراين، بايد به تمامي ابزارهاي حامل قدرت نرم به عنوان ابزارهاي جنگ نرم توجه و آنها را شناسايي كرد. اين ابزارها، انتقال‌دهنده پيام‌ها با اهداف خاص هستند. ...