سيد ابوالقاسم حسيني ژرفا

تعداد آثار: 1

/ کتاب


مباني هنري قصه هاي قرآن

قصّه همواره حضوري پيدا و پنهان در زندگي روزمرّه ما داشته و دارد و تاريخ فرهنگ و تمدّن بشري بدون يادكردي از اين مقوله، ناتمام و نابسامان مي نمايد. شايد از همين روست كه اديان الهي و كتب آسماني غالبا ...