// پژوهشگر/ عبدالحميد ناصري


عبدالحميد ناصري
نام پدر: علي محل صدور: كابل دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 1

/ کتاب


ابوذر غفاري

ابوذر غفاري يكي از برجسته ترين اصحاب و ياران پيامبراعظم صلي الله عليه و آله است. ابوذر شخصيتي است كه رسول خدا و امامان معصوم عليهم السلام بارها او را ستودند. اين شخصيت سترگ و عظيم در تاريخ اسلام آوازه ...