سيد عبدالقيوم سجادي
نام پدر: سيد حكيم محل صدور: كابل ملیت: افغانستان دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 6

/ کتاب


برخي از شيوه هاي تعميق بينش سياسي

مباحث و محورهايي كه در منابع ديني ما از ديرباز مطرح بوده و امروزه مي تواند در زمينه مسائل سياسي و بويژه موضوع بحث حاضر، ما را ياري رساند، وجهه همت اين نوشتار است. در سراسر اين گزارش، هفت محور از ...

بازشناسي انتقادي ليبراليسم و جهاني شدن

ليبراليسم، جوهر مدرنيته و انديشه جديد غربي است؛ زيرا تمدن غرب، بر پايه انديشه ليبرالي رشد كرده و توسعه يافته است. آموزه‏ هاي ريشه‏ دار غرب درباره جهان، انسان و جامعه بيش از آن‏كه مسيحي، فئودالي ...

ويژه نامه سياسي هفته دولت

اكنون كه در آستانه سالگردي ديگر از حادثه غم بار و اسفناك انفجار دفتر نخست وزيري و شهادت مظلومانه اين دو يار فداكار هستيم وظيفه خود مي دانيم تا ضمن گراميداشت ياد و خاطره آن دولتمردان بزرگ و سرافراز، ...


/ نگاشته‌ها


تهاجم فرهنگي و ديدگاه ها

  • سال نشر: 1374
  • نوع: مقاله

نظريه دولت در فقه شيعي

  • سال نشر: 1375
  • نوع: مقاله

تعميق بينش سياسي

  • نوع: مقاله