غلامرضا يوسف زاده
نام پدر: محمد علي محل تولد: دزفول محل صدور: دزفول ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 5

/ کتاب


راهكارهاي برگردان مفاهيم معنوي به فيلم‌نامه (مجموعه مقاله‌ها و گفت‌وگوها)

بي شك، يكي از چالش هاي امروزي جامعه ما, ضعف نظريه پردازي در ابعاد مختلف نظام فرهنگي مبتني بر آموزه هاي ديني از جمله كاستي در تفسير هنر ديني است. اين كاستي ها موجب شده است تا متوليان بخش فرهنگي جامعه ...

درآمدي بر روايت ديني در سينما و داستان

بدون ترديد، يكي از چالش‌هاي امروز جامعه ما، ضعف نظريه‌پردازي در ابعاد مختلف نظام فرهنگي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي، از جمله كاستي در تفسير هنر ديني است. اين كاستي‌ها موجب شده است تا متولّيان بخش ...

سطوح روايت‌ در قصه‌هاي قرآن

عمر قصه و قصه‌گويي، به اندازه عمر پيدايش زبان و گويايي بشر است و آن را جزو نخستين هنرهاي بشر مي‌توان شمرد؛ زيرا از همان ابتدا انسان آنچه بر وي رفته بود، براي ديگران تعريف مي‏كرده و داستان گذشتگان ...

سنت‌گرايي در هنر؛ رويكردي انتقادي به مباني سنت‌گرايي و كاربست آن در آراي هنري

گزارش تحقيق پيش رو، نتيجه تبيين رويكردي انتقادي به سنت‌گرايي در مباني فكري و آراء هنري است. سنت‌گرايي، برخلاف روآوردن به سنت‌هاي شرقي، رويكردي غربي و ناشي از تحولات فكري غرب است كه در بستر انديشه ...


/ نگاشته‌ها


سينماي ديني

  • سال نشر: 86
  • نوع: مقاله