// پژوهشگر/ حسنعلي محمودي


حسنعلي محمودي
نام پدر: محمد علي محل صدور: قم ملیت: افغان

تعداد آثار: 3

/ کتاب


ارمغان عزت (پيامبر و تغيير قبله )

همه رويدادهاي زندگاني پيامبر، شيرين و درس آموز است و در ميان آنها، واقعه تغييرقبله جايگاه ويژه اي دارد. اين واقعه افزون بر مستندات تاريخي و روايي، پشتوانه وحياني نيز دارد و هرگونه شك و ترديد در ...

مرزبان شيعه (ويژه بزرگداشت شيخ طوسي(ره))

شيخ طوسي از عالمان و بزرگان مذهب شيعه است كه گذشت زمان نتوانسته است افكار و زحمات ايشان را به فراموشي بسپارد. او با درايتي ويژه كه برگرفته از عمق ايمان وي به خالق هستي و واسطه هاي او بود، مذهب شيعه ...

محمد صلي الله عليه و آله، ميهمان قدسيان (ويژه معراج پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله)

اين پ‍ژوهش بر آن است تا زواياي گوناگون معراج پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) را كه مهماني قدسيان و عرشيان بود در قالب گفتارهايي هم چون: معراج در آيينه قرآن و روايات، نگاه تاريخي به معراج، معراج ...