// پژوهشگر/ داود رجبي نيا


داود رجبي نيا
نام پدر: صفرمحمد محل صدور: رشت ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 15

/ کتاب


حقانيت يا نجات (نگاهي درون و برون ديني به پلوراليسم )

پلوراليسم ديني درجهانِ امروز، به عنوان رويكردي در گوناگوني اديان، هواداراني دارد. از اين رو، كنكاش در جنبه هاي مثبت و منفي موضوع و توجه به ويژگي هاي درون و برون ديني با روزآمدي و بلندنظري كه در برنامه ...

بر سفره محبوب (ويژه نامه ماه مبارك رمضان)

سلام بر ميهمانان خدا، سلام بر روزه داران رمضان، سلام بر آنانكه با نيروي ايمان نفس را مهار كرده و خود را از پليديها و زشتي ها رهانيدند و به دروازه سعادت و سلامت ره سپردند. در موسم رحمت و تجلي حقيقت ...

غرب از رؤيا تا واقعيت(5) معماران امپراتور (چه كسي بر امريكا حكومت مي‌كند؟)

«غرب از رؤيا تا واقعيت» عنوان مجموعه پيش رو است كه قصد دارد با استناد به منابع غربي و بهره گيري از قلم و بيان انديشمندان غربي و پرورش يافتگان همان مكتب ، آن روي سكه فرهنگ و تمدن غرب را نقد و بررسي كند. ...

غرب از رويا تا واقعيت(3)  تكنولوژي و چالش‌هاي فرارو

«غرب از رؤيا تا واقعيت» عنوان مجموعه پيش رو است كه قصد دارد با استناد به منابع غربي و بهره گيري از قلم و بيان انديشمندان غربي و پرورش يافتگان همان مكتب، آن روي سكه فرهنگ و تمدن غرب را نقد و بررسي كند. ...

غرب از رؤيا تا واقعيت(1)  رسانه سلطه، سلطه رسانه (تبليغات رسانه‌ها در خدمت سياست امريكا)

در اين مجموعه، نخست به ناگفته‌هايي از اهداف گردانندگان رسانه‌هاي غرب براي پيشبرد سياست‌هاي حاكم بر امريكا به ويژه در زمان اقدامات نظامي امريكا عليه كشورهاي گوناگون پي خواهيم برد، آن‌گاه نقش ...

دعا و نيايش در رسانه (راهكارهاي پرداختن به دعا و نيايش در برنامه‌هاي صدا و سيما)

انسان وقتي از ناكامي هاي خود در دنيا خسته و دچار سرشكستگي مي شود و روزنه اميدي نمي بيند، احساس مي كند به پشتوانه اي مستحكم، پايدار همگاني و هميشگي نياز دارد. از اين رو، قدرتي دگرگون كننده در درون ...

غرب از رؤيا تا واقعيت(6) امريكا، محور شرارت

«غرب از رؤيا تا واقعيت» عنوان مجموعه پيش رو است كه قصد دارد با استناد به منابع غربي و بهره گيري از قلم و بيان انديشمندان غربي و پرورش يافتگان همان مكتب ، آن روي سكه فرهنگ و تمدن غرب را نقد و بررسي كند. ...

غرب از رؤيا تا واقعيت(4) قاب جادو (آسيب‌هاي اينترنت و تلويزيون در غرب)

«غرب از رؤيا تا واقعيت» عنوان مجموعه پيش رو است كه قصد دارد با استناد به منابع غربي و بهره گيري از قلم و بيان انديشمندان غربي و پرورش يافتگان همان مكتب ، آن روي سكه فرهنگ و تمدن غرب را نقد و بررسي كند. ...

غرب از رؤيا تا واقعيت جنگ نرم رسانه‌اي (تهاجم بر ضد اسلام و ايران)

«غرب از رؤيا تا واقعيت» عنوان مجموعه پيش رو است كه قصد دارد با استناد به منابع غربي و بهره گيري از قلم و بيان انديشمندان غربي و پرورش يافتگان همان مكتب، آن روي سكه فرهنگ و تمدن غرب را نقد و بررسي كند. ...

غرب از رؤيا تا واقعيت(7) استعمار مدرن (جهاني شدن يا جهاني سازي؛ آثار و پي‌آمدها)

«غرب از رؤيا تا واقعيت» عنوان مجموعه پيش رو است كه قصد دارد با استناد به منابع غربي و بهره گيري از قلم و بيان انديشمندان غربي و پرورش يافتگان همان مكتب، آن روي سكه فرهنگ و تمدن غرب را نقد و بررسي كند. ...


/ نشریه


گنجينه 64 ـ 65

برخي از مطالب اين شماره عبارتند از: اهميت دست يابي به اتحاد و انسجام در جامعه،جلوه هاي اتحاد و انسجام در سيرة بزرگان،راه هاي دستيابي به اتحاد و انسجام( پرهيز از مجادله و عداوت با ديگران،وحدت كلمه ...

گنجينه 68 و 69 (تواضع و عزت نفس، تكبر و عجب از ديدگاه عالمان و عارفان مسلمان)

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: مناجات،فصل اول: تواضع و عجب،فصل دوم:عزت نفس و تكبر ...


/ نگاشته‌ها


نيمه خرداد

  • سال نشر: 1378
  • نوع: مقاله

تفرج فجر

  • سال نشر: 1378
  • نوع: مقاله

مجلس

  • سال نشر: 1378
  • نوع: مقاله