سيد مهدي ميرداداشي

تعداد آثار: 1

/ کتاب


حدود ارتباط با كافران

اين پژوهش با بهره گيري از آيات، روايات و فتاواي فقيهان گذشته و معاصر، مي كوشد چگونگي و حدود رابطه با كافران (اقليت هاي مذهبي) را در سطح داخلي و ارتباط نظام اسلامي با كشورهاي غير اسلامي در سطح بين المللي ...