// پژوهشگر/ شمس الله مريجي


شمس الله مريجي

تعداد آثار: 1

/ کتاب


عوامل موثر در انحراف از ارزش‌ها

انسان شناسان و انديشمندان علوم اجتماعي كه انسان را موجودي مدني بالطبع مي دانند و گروهي ديگر كه زندگي اجتماعي را زاييده ضرورت و نياز مي شمارند، همگي به اين واقعيت معتقدند كه زندگي گروهي در قالب جامعه، ...