// پژوهشگر/ عيسي زارعي


عيسي زارعي

تعداد آثار: 6

/ کتاب


كتاب‌شناسي توصيفي دين و رسانه (فارسي ـ انگليسي)

ارتباط دوسويۀ دين و رسانه، قدمتي ديرينه دارد. در اين تعامل، گاه رسانه‌هاي جمعي، با پرداختن به متون و آموزه‌هاي ديني، مشروعيت يافته‌اند و گاه دين براي اشاعۀ خود، از قابليت‌هاي وسايل ارتباط جمعي، ...

منبع شناسي موضوعي حماسه سياسي و حماسه اقتصادي

نامگذاري سال جاري با عنوان «حماسه سياسي و حماسي اقتصادي» را به نوعي ميتوان عصاره و چكيدهاي از نامگذاريهاي اين چنيني در سالهاي اخير دانست. اين تعبير حداقل در وجه اقتصادي آن، با اشاره به نامهايي ...

راهنماي منابع اطلاعاتي و كارشناسان در حوزه فرهنگ

اصطلاح يا مفهوم فرهنگ داراي معاني بسيار و ابعاد گوناگون است. فرهنگ فارسي معين، واژه‌ «فرهنگ» را مركب از دو واژه «فر» و «هنگ» و به معناي ادب، تربيت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعريف كرده‌ است. ...

رسانه ملي و فرهنگ كتابخواني

نقش محوري مطالعه و كتابخواني و ارزش ذاتي فرهنگ مكتوب و تاثير انس و الفت جامعه با كتاب و لوازم مربوط به آن در پيشرفت و توسعه جامعه بر كسي پوشيده نيست. به راستي با ترويج و گسترش كتاب و كتابخواني است ...

راهنماي مطالعاتي در اخلاق و رسانه

دغدغه فهم نسبتِ ميان دين و رسانه‌هاي نوظهور، نخست در مغرب زمين، به تكاپوي فكري پرفراز و نشيبي انجاميد. پس از آن، تجربه تأسيس و مديريت شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني مروّج آموزه‌هاي مسيحيت و تدوين ...