// پژوهشگر/ امير يزديان


امير يزديان
نام پدر: احمد محل تولد: قم محل صدور: قم ملیت: ايراني دین: اسلام

تعداد آثار: 4

/ کتاب


راهكارهاي برگردان مفاهيم معنوي به فيلم‌نامه (مجموعه مقاله‌ها و گفت‌وگوها)

بي شك، يكي از چالش هاي امروزي جامعه ما, ضعف نظريه پردازي در ابعاد مختلف نظام فرهنگي مبتني بر آموزه هاي ديني از جمله كاستي در تفسير هنر ديني است. اين كاستي ها موجب شده است تا متوليان بخش فرهنگي جامعه ...

رويكردهايي به سواد رسانه اي

يكي از نويسندگان اين كتاب در دوره دكتري مجبور بود واحدي را به عنوان آخرين واحد درسي بگذراند كه به بررسي آثار ويليام شكسپير اختصاص داشت. استاد در روز نخست اين كلاس، دانشجويان خود را چنين خطاب قرار ...

كليد واژگاني در باب دين، رسانه و فرهنگ

اهميت مباحث كتاب حاضر را از دو منظر مي توان مورد توجه قرار داد: نخست توجه ويژه به روش هاي كيفي تحقيق كه در رويكرد ممتاز مقالات كتاب حاضر شاهد آن هستيم. به منظور دميدن روحي تازه در كالبد روش شناختي ...

دين و رسانه مفاهيم بنيادين يك رشته مطالعاتي نوظهور

در دو دهه گذشته، اندك موضوعاتي توانسته‌اند به اندازه بحث درباره فصل مشترك دين و رسانه، توجه صاحب‌نظران را به خود جلب كنند. براي نمونه، به كليساهاي مجازي، زيارت مجازي، تبليغ اينترنتي، اَبَركليساها، ...