// پژوهشگر/ فرحناز فردوسيان


فرحناز فردوسيان
نام پدر: نصراله محل صدور: شهركرد ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 15

/ کتاب


اكسير زمان (متن هاي برنامه اي درباره ارزش وقت در اسلام)

از آنجا كه عمر محدود است و فرصت‌ها به فرموده حضرت علي(ع) همچون ابرهاي گذران هستند، تنها، كساني كه راه درست استفاده از آنها را بدانند و با بارور كردن ابرهاي فرصت زندگي خويش، باران رحمت الهي را بر وجود ...


/ نگاشته‌ها


هفت و هفت سين در فرهنگ ايراني

 • موضوع: اهميت عدد هفت در فرهنگ هاي گوناگون
 • سال نشر: 1379
 • نوع: مقاله

زبان اسپرانتو حلقه اتصال ملل مختلف در سرزمين هاي گوناگون

 • موضوع: معرفي زبان اسپرانتو
 • سال نشر: 1381
 • نوع: مقاله

شكوفايي

 • موضوع: توجه به تفاوت هاي فردي
 • سال نشر: 1382
 • نوع: مقاله

هنر قفل سازي چاشتر

 • موضوع: معرفي هنر بزرگ قفل سازي در روستاي چاشتر
 • سال نشر: 1377
 • نوع: مقاله

مقاله اسب(اسب در آينه فرهنگ)

 • موضوع: بيان احاديث و روايات
 • سال نشر: 1379
 • نوع: مقاله

اعتياد

 • موضوع: بررسي معضلات اعتياد
 • سال نشر: 1382
 • نوع: مقاله

پوشاك زنان ايل بختياري

 • موضوع: معرفي پوشاك عشاير
 • سال نشر: 1378
 • نوع: مقاله

توجه به شيوه هاي نوين تدريس

 • موضوع: مجموعه مقالات
 • سال نشر: 1381
 • نوع: مقاله