// پژوهشگر/ علي اصغر حداد


علي اصغر حداد

تعداد آثار: 1

/ کتاب


چيستي هنر

تأمل و توجه به مفاهيمي همچون هنر و زيبايي در ميان انسان ها از سابقه و قدمتي به عمر هزاران سال برخوردار بوده است. به واقع مفهوم هنر و مفاهيم مرتبط با آن همچون زيبايي همواره از دغدغه هاي فكري صاحب نظران، ...