علي اصغر غلامرضايي

تعداد آثار: 3

/ کتاب


همت بلند، كار ارجمند

اين نوشتار، در چهار فصل به موضوع همت و كار مضاعف مي‌پردازد. فصل نخست درباره جايگاه كار و همت از ديدگاه عموم و نيز در ادب فارسي است. در فصل دوم به جايگاه كار و همت در فرهنگ اسلامي نگاه اجمالي شده است. در ...

چهره مسيح در سينما (نمايش امر قدسي)

ظهور قدرتمند سينما در زندگي انسان‌ها در سده پاياني قرن بيستم و تحولات تكنولوژيك آن باعث تغييرات بنيادين در زندگي، عقايد و تلقي انسان از جامعه خود شد. هر چند رنسانس ضد كليسايي نقطه شروعي بر اين تحولات ...

راهكارهاي برگردان مفاهيم معنوي به فيلم‌نامه (مجموعه مقاله‌ها و گفت‌وگوها)

بي شك، يكي از چالش هاي امروزي جامعه ما, ضعف نظريه پردازي در ابعاد مختلف نظام فرهنگي مبتني بر آموزه هاي ديني از جمله كاستي در تفسير هنر ديني است. اين كاستي ها موجب شده است تا متوليان بخش فرهنگي جامعه ...