سيدحسين شرف الدين

تعداد آثار: 2

/ کتاب


مفاهيم و ديدگاه‌ هاي نظري در حوزه حماسه سياسي و حماسه اقتصادي

رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزي خويش به مناسبت حلول سال جديد، سال 1392 شمسي را به سيره چند سال اخير «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» نام نهادند. واژه «حماسه» برطبق معناي متفاهم و متبادر به نوعي جهش، تحول ...

مفاهيم و ديدگاه‌هاي نظري در موضوع فرهنگ و اقتصاد

مقام معظم رهبري به عادت مألوف و سيره حسنه خويش در سنوات اخير، سال 1393 را سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» نام نهاده است و در توضيح آن خطاب به ملت ايران فرمودند: در نگاه به سال ۹۳ آنچه ...