// پژوهشگر/ حميد فاضل قانع


حميد فاضل قانع

تعداد آثار: 1

/ کتاب


سبك زندگي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي (با رويكرد رسانه‌اي)

در حوزه مطالعات فرهنگي، سبك زندگي مجموعه رفتارها و الگوهاي كنش‌ هر فرد است كه به ابعاد هنجاري و معنايي زندگي اجتماعي نظر داشته باشد. طبيعي است بر اساس چنين رويكردي، سبك زندگي افزون بر اينكه بر ماهيت ...