// پژوهشگر/ قاسم ابراهيم پور


قاسم ابراهيم پور

تعداد آثار: 1

/ کتاب


انگيزه ها و روش هاي تهاجم به روحانيت

انقلاب اسلامي ايران برگرفته از ارزش ها و آموزه هاي ديني است كه با رهبري نهاد روحانيت به ثمر نشست. اين نهاد عظيم ديني، پس از انقلاب جايگاه بس عظيم تري يافته است و هر گونه ضعف و قوت آن، بيم و اميد در ...