// پژوهشگر/ جيمز پاتر


جيمز پاتر

تعداد آثار: 1

/ کتاب


بازشناسي رسانه‌هاي جمعي با رويكرد سواد رسانه‌اي

مردمان ساكن دنياي جديد در دهه هاي اخير با پديده فراگير شدن رسانه هاي جمعي و پيشرفت فن آوري هاي نوين ارتباطي در جامعه مواجه شده اند، پديده اي كه توانسته قسمت اعظمي از زندگي روزانه آنها را دربرگرفته ...