// پژوهشگر/ سعيد فراهاني فرد


سعيد فراهاني فرد

تعداد آثار: 1

/ کتاب


مسئله‌شناسي بانكداري اسلامي

اقتصاد اسلامي، مجموعه معارفي است كه به تبيين يكي از جنبه هاي ديني مي پردازد. اين معرفت كه بيش از چند دهه از ظهور آن نمي گذرد، تلاش مي كند تا از منظر دين به بيان مسائل اقتصادي زمان نگريسته، ديدگاه ...