// پژوهشگر/ قدرت الله توسلي


قدرت الله توسلي

تعداد آثار: 1

/ کتاب


بيكرانه صبر (ويژه شهادت امام موسي بن جعفر عليه السلام)

اهل بيت عصمت و طهارت مظهر كامل اسماي الهي و آيينه ي تمام نماي صفات جمال و جلال حضرت حق هستند. اين خاندان برگزيده خداوند از هرگونه ناپاكي به دورند. به حق آنان را بايد پيشواي ره جوياني دانست كه در طلب ...