سيد عبدالرضا موسوي

تعداد آثار: 2

/ کتاب


كلمه طيّبه (ويژه روز ارتش جمهوري اسلامي ايران )

حفظ و بقاي امت اسلامي در گرو وجود ارتشي مقتدر، مردمي و مكتبي است. در سيماي تاريخ مي بينيم كه تنها كشورها و تمدن هايي توانسته اند پايدار بمانند كه نيروي دفاعي لازم را براي رويارويي با دشمنان فراهم ...

درياي فقاهت (زندگي نامه شيخ مرتضي انصاري)

يكي از چهره هاي تابناك دنياي علم در سده هاي اخير، شيخ مرتضي انصاري است كه با دقت نظر موشكافانه خويش، ابرهاي ابهام آفرين را كنار زد و خورشيد حقيقت را به انديشمندان و فقيهان پس از خود ارزاني داشت. كتاب ...