نعمت الله عليجاني

تعداد آثار: 1

/ کتاب


موانع توسعه سياسي ايران از ديدگاه امام خميني رحمه الله

پژوهش حاضر با جمع بندي نظريه هاي گوناگون و نقد و بررسي آنها، در پي آن است تا علل توسعه نايافتگي سياسي ايران از ديدگاه امام خميني رحمه الله را تبيين كند؛ زيرا با توجه به ابهام هايي كه در بحث هاي نظري ...