// پژوهشگر/ سپيده موسوي


سپيده موسوي

تعداد آثار: 1

/ کتاب


فرهنگ در آيينه زبان و ادبيات فارسي

از آن رو كه مسئله فرهنگ و هويت در جامعه ايراني قدمتي ديرين دارد و ماهيت و سرشت انقلاب اسلامي نيز مبتني بر دين و ارزش هاي فرهنگي است و از طرفي، سال 1393 نيز از سوي مقام معظم رهبري سال "فرهنگ و اقتصاد" ناميده ...