// پژوهشگر/ ميثم اميدعلي


ميثم اميدعلي

تعداد آثار: 1

/ کتاب


رسانه و حقوق شهروندي

خداوند متعال را سپاس مي‌گوييم و شكرگزاريم از براي همتي كه عطا فرمود تا سزاوار بيان حق و جايگاه آن و حق انسان شهروند برآييم. ارزش نهادن به انسان و تكريم برترين مخلوق هستي، از آيين و اديان الهي، سرچشمه ...