مديريت اطلاعات كارشناسان و انديشمندان

تعداد آثار: 1

/ کتاب


آشنايي با كارشناسان مهدويت (ويژه برنامه‌سازان رسانه ملي)

سال 1393 هجري شمسي با تدبير مقام معظم رهبري، سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» نام گرفت. گذشته از ارتباط ميان اقتصاد و فرهنگ، نقش بيبديل فرهنگ ديني در پيشرفت جامعه اسلامي و مصونماندن ...