عبدالله بيچرانلو

تعداد آثار: 2

/ کتاب


رسانه‌هاي نوين و تحولات بين‌المللي

در دهههاي گذشته، تغيير و تحولات فن‌آوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي با ظهور فضاي مجازي و رسانههاي جديد با ايجاد مدل‌‌هاي جديد توليد، مديريت و توزيع اطلاعات، به شكل‌هاي نويني از رسانهها انجاميده ...

تعامل دين و رسانه در فضاي نوين رسانه‌اي

فناوري در دو قرن گذشته، چهره جهان را بسيار دگرگون كرده، آثار شگفت‌انگيز آن، بر ابعاد و جوانب گوناگون حيات بشر اثر گذاشته است. سبك زندگي انسانها، نگرشها، هنجارها، ضدهنجارها و ارزشها، حتي سازوكارهاي ...