// پژوهشگر/ قاسم كرباسيان


قاسم كرباسيان

تعداد آثار: 2

/ کتاب


مقدمه‌اي بر اصول و روش‌هاي تربيت جوان مطلوب و رسانه ملي

بر اساس تعاليم الهي و ديني حيات انسان مبتني بر هدف است و هدف غايي آن، رسيدن به مقام خليفةاللهي و عبوديت خداوند است و انسان براي رسيدن به اين هدف، نيازمند تربيت نفس خويش است. به اين دليل همواره اهميت ...

مقدمه‌اي بر اصول و اقتضائات مديريت پيام در رسانه ملي

مديريت پيام از اساسي‌ترين و گسترده‌ترين مباحث مربوط به رسانه است كه بسياري از موضوع‌هاي فرعي را دربرمي‌گيرد و مختصات و كيفيت كاركرد رسانه را تبيين مي‌كند. در معنايي كوتاه، مديريت پيام را مي‌توان ...